REGULAMIN PRZEWOZÓW

Regulamin przewozów obowiązujący w TELE – BUS Sławomir Urbanek z siedzibą  w Krajence, ul. ks. B. Domańskiego 29, został ustalony na podstawie art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r., Nr 50, poz. 601, z późn. zm.). Niniejszy Regulamin Przewozów określa warunki obsługi podróżnych, przewozu osób i ich bagaży w ramach świadczonych usług przez Przewoźnika.

ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

1. Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:

a) Organizator – osoba, podmiot prawny, przedsiębiorca przygotowujący i odpowiadający za imprezę turystyczną,
b) Pasażer – osoba, która korzysta z usług przewozu na podstawie umowy o świadczeniu usług przewozowych lub dokonanej rezerwacji,
c) Przewoźnik – firma wykonująca przewóz Pasażerów autokarami lub autobusami na podstawie zezwoleń, licencji wydanych przez właściwe organy administracji publicznej,
d) Pojazd – środek transportu tj. autokar lub autobus, należący do Przewoźnika, wykorzystywany przez niego do realizacji usług transportowych. Pojazd, który jest przeznaczony do przewozu osób, spełnia warunki określone przepisami o ruchu drogowym,
e) Umowa przewozu – jest to umowa zawarta pomiędzy Przewoźnikiem a Organizatorem na podstawie, której Przewoźnik, zobowiązuje się do przewiezienia za wynagrodzeniem Pasażerów i ich bagaży z wybranej miejscowości do miejscowości docelowej ustalonej przez Organizatora,
f) Plan wyjazdu – plan jazdy autokaru lub autobusu wynajętego przez Organizatora na określonej trasie z wyszczególnieniem godzin odjazdu, czasem trwania przewozu, miejscem podstawienia pojazdu, miejscami przystankowymi,
g) Przewóz – transport osób oraz ich bagaży na określonej trasie, wykonywany przez Przewoźnika.

2. Postanowienia Regulaminu stosuje się do Pasażerów przewozów autokarami i autobusami wykonywanymi przez Przewoźnika.
3. Obsługa pojazdu jest zobowiązana do wydawania wskazówek, uwag oraz poleceń mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa Pasażerów, prawidłowego funkcjonowania przewozu oraz egzekwowania postanowień niniejszego regulaminu.
4. Pasażerowie obowiązani są podporządkowywać się uwagom oraz poleceniom, o których mowa w pkt. 3 Rozdziału I.

ROZDZIAŁ II ZASADY KORZYSTANIA Z POJAZDU

1. Przewoźnik zapewnia, że pojazdy, którymi dysponuje, znajdują się w stanie technicznym gwarantującym prawidłowe wykonanie przewozu i zapewniającym bezpieczeństwo osobom przewożonym.
2. Wsiadanie i wysiadanie z pojazdu jest dozwolone tylko w miejscach bezpiecznych, wyznaczonych do tego celu przystankach oraz parkingach i dopiero po całkowitym zatrzymani się pojazdu.
3. Zabrania się wysiadania i wsiadania z pojazdu:

a) podczas ruchu pojazdu,
b) przed całkowitym otwarciem drzwi.

4. Pasażerowie nie mogą zajmować miejsc w pobliżu kierującego pojazdem w sposób ograniczający i utrudniający kierującemu prowadzenie pojazdu.
5. Kierującemu pojazdem zabrania się w czasie jazdy: prowadzenia rozmów, spożywania posiłków, palenia tytoniu oraz przewożenia osób postronnych w kabinie kierowcy.
6. W czasie jazdy Pasażer powinien zachowywać rozwagę i ostrożność,
a w szczególności nie powinien otwierać drzwi, okien, luków bagażowych bez zgody kierowcy. Wyrzucać przez drzwi, okna jakichkolwiek przedmiotów oraz wskakiwać i wyskakiwać z pojazdu znajdującego się w ruchu.
7. We wszystkich autokarach i autobusach obowiązuje zakaz spożywania posiłków oraz całkowity zakaz palenia tytoniu, przyjmowania środków odurzających, spożywania napoi alkoholowych.
8. Obsługa pojazdu ma prawo odmówić zabrania do przewozu większej ilości osób, niż wynosi liczba miejsc określona w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.
9. W przypadku przerwania jazdy na skutek awarii pojazdu i niemożności kontynuowania dalszej podróży, Przewoźnik jest zobowiązany do zapewnienia zastępczego środka transportu.
10. Pasażerowie są proszeni o stawienie się w miejscu podstawienia pojazdu na 15 minut przed jego odjazdem. Nie stawienie się Pasażerów w wyznaczonym miejscu i określonym czasie, zostanie potraktowane jako rezygnacja z przejazdu.
11. Pasażerowie zajmujący miejsca w pojeździe fabrycznie wyposażonym w pasy bezpieczeństwa są obowiązani do ich zapięcia i utrzymywania takiego stanu do czasu zakończenia jazdy.
12. W trakcie przerwy w podróż Pasażer ma obowiązek przestrzegać wyznaczonego uprzednio czasu przeznaczonego na postój. Nie może spowodować wydłużenia przerwy bądź też przez swoje zaniedbanie konieczności wszczynania poszukiwań lub też przyczyniania się do jakichkolwiek opóźnień w przewozie.
13. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za osoby małoletnie podróżujące bez opieki prawnego opiekuna.

ROZDZIAŁ III PRZEPISY PORZĄDKOWE

1. Pasażerowie oraz obsługa pojazdu są zobowiązani przestrzegać niniejszego Regulaminu.
2. Pasażerom korzystającym w trakcie przewozu z pojazdu zabrania się:

a) zanieczyszczania i zaśmiecania pojazdu lub niszczenia jego urządzeń i wyposażenia,
b) wchodzenia do kabiny kierowcy oraz uruchamiania pojazdu,
c) podczas jazdy:

– nieuzasadnionego dawania sygnału do odjazdu lub zatrzymania pojazdu,
– wychylania się z okien,
– przebywania na stopniach pojazdu,
– spożywania artykułów żywnościowych mogących wyrządzić szkody innym Pasażerom lub zniszczyć wnętrze pojazdu,
– grania na instrumentach muzycznych, korzystania z urządzeń radiofonicznych lub innych urządzeń zakłócających spokój osób znajdujących się w pojeździe. Chyba, że współpasażerowie wyrazili zgodę na korzystanie z takich instrumentów i urządzeń,
– wykonywania czynności, które mogą narazić współpasażerów na szkody, obrażenia lub niewygodę,
– używanie w nieuzasadnionych przypadkach urządzeń alarmowych, hamulca bezpieczeństwa, otwierania drzwi, wyjść ewakuacyjnych, stosowania środków ochrony przeciwpożarowej oraz innych urządzeń technicznych,
– nalepiania plakatów, naklejek, ogłoszeń.

3. W pojazdach nie wolno przewozić:

– przedmiotów, które mogą wyrządzić szkodę podróżujących osób lub mieniu Przewoźnika,
– rzeczy, których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów administracyjnych, celnych, sanitarno – porządkowych, w tym: materiałów cuchnących, zapalnych, łatwopalnych, wybuchowych, żrących, trujących, radioaktywnych i innych niebezpiecznych,
– broni palnej ( zakaz nie dotyczy osób, które są uprawnione do jej noszenia ze względu na pełnione funkcje publiczne).

4. Osoby zagrażające bezpieczeństwu lub porządkowi, mogą być nie wpuszczone do pojazdu lub mogą być z niego usunięte. Do takich osób należy zaliczyć w szczególności:

a) osoby nietrzeźwe lub będące pod wpływem środków odurzających, zachowujące się agresywnie wobec współpasażerów i obsługi pojazdu,
b) osoby, które z innych powodów są niebezpieczne lub uciążliwe dla współpasażerów,
c) osoby, które nie stosują się do postanowień niniejszego regulaminu.

5. W przypadku odmowy opuszczenia pojazdu obsługa ma prawo zwrócić się o interwencję do organów Policji.

Skutki prawne wymienionej sytuacji ponosi Pasażer. Skorzystanie przez Przewoźnika z uprawnienia, o którym mowa w tym punkcie nie uprawnia Pasażera do żądania z tego tytułu jakiegokolwiek odszkodowania.

ROZDZIAŁ IV PASAŻEROWIE

1. Pasażer jest zobowiązany do przestrzegania zapisów niniejszego Regulaminu oraz przepisów porządkowych obowiązujących w transporcie oraz zaleceń obsługi pojazdu.
2. Pasażer odpowiada za szkody wyrządzone Przewoźnikowi oraz za czyny wyrządzone przez osoby pozostające pod jego bezpośrednią opieką, w tym
szczególnie za zniszczone mienie i za szkody jakie ponieśli inni współpasażerowie na skutek jego zachowania.
3. Pasażer zobowiązany jest do zapłacenia odszkodowania Przewoźnikowi z tytułu szkody w wysokości rzeczywistych kosztów wyrządzonej szkody.
4. Pasażer ponosi odpowiedzialność za swoje czyny na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.
5. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia i ich dalsze skutki spowodowane czynnikami administracyjnymi (np. kontrole celne, kontrole policyjne, kontrole ITD) lub innymi czynnikami niezależnymi od Przewoźnika (np. problemy techniczne, warunki atmosferyczne lub utrudnienia w ruchu drogowym),
6. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za wcześniejszy niż ustalony przyjazd do miejsca docelowego i dalsze wynikające z tego negatywne skutki dla Pasażera.

ROZDZIAŁ V PRZEWOŹNIK

1. Przewoźnik obowiązany jest zapewnić Podróżnym odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny oraz wygody i należytą obsługę podczas ustalania spraw administracyjnych, jak i w trakcie przewozu pojazdem.
2. Przewoźnik działając w oparciu o art. 135 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. 2006, nr 234, poz. 1694) ma prawo przed rozpoczęciem podróży żądać od Pasażera – cudzoziemca okazania ważnego paszportu i wizy.
W przypadku nie okazania powyższych dokumentów podróży, Przewoźnik odmówi przyjęcia Pasażera cudzoziemca na pokład autokaru lub autobusu, bez możliwości dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.
3. Przewoźnik odpowiada za szkody wyrządzone Pasażerowi od chwili wejścia do chwili opuszczenia przez niego pojazdu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
4. Przewoźnik odpowiada za rzeczy Pasażerów umieszczone podczas przewozu w schowkach/lukach bagażowych.
5. Do obowiązków kierowcy należy:

a) zapewnienie bezpieczeństwa Pasażerów oraz swojego w czasie jazdy,
b) dbanie o porządek w pojeździe,
c) udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym w razie wypadku,
d) zabezpieczenie miejsca wypadku,
e) zapewnienie bezpiecznego miejsca Pasażerom oczekującym na nadejście pomocy,
f) pomoc przy ustaleniu planu trasy przejazdu,
g) zatrzymanie pojazdu w miejscach bezpiecznych, mając na uwadze dobro Pasażerów,
h) podanie do wiadomości Pasażerów jaką trasą będą podróżować,
i) podanie do wiadomości Pasażerów informacji o przyczynach zmiany trasy i nowej trasy jaką będą się poruszać, jeżeli zajdzie taka konieczność.

ROZDZIAŁ VI ORGANIZATOR

1. Organizator podpisuje z Przewoźnikiem umowę na wykonanie usługi transportowej. W umowie powinny zostać określone informacje dotyczące: planu podróży, opis usługi, ustalenie ceny , sposób i termin płatności.
2. Organizator najpóźniej na 14 dni przed wyjazdem podaje Przewoźnikowi dokładny program wyjazdu (wskazując adresy miejsc, które będzie zwiedzała grupa, adresy noclegów, podając numery telefonów kontaktowych do opiekunów grup oraz pilota wycieczki).
3. Organizator ponosi koszty ewentualnych szkód powstałych z winy pasażerów podczas podróży w autokarze.
4. Organizator imprezy turystycznej zobowiązuje się do przestrzegania przepisów
z zakresu czasu pracy kierowców, regulowanych ustawą o czasie pracy kierowców Dz.U. z 2004 r., Nr 92, poz. 879 z późn. zm. zasady stasowania norm dotyczących okresów prowadzenia pojazdów, obowiązkowych przerw w prowadzeniu i gwarantowanych okresach odpoczynku, określonych rozporządzeniem (WE) nr 561/2006 oraz Umową Europejską dotyczącą pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe AETR), Dz.U. z 1999 r., Nr 94, poz. 1086 i 1087, zwaną dalej Umową AETR).
5. Pilot wycieczki zobowiązany jest do ścisłej współpracy, w celu planowania i ustalania optymalnych tras przejazdu oraz przerw, tak aby były one zgodne z powyższymi przepisami, a jednocześnie pozwalały na realizację programu.
6. Organizator ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie nie krótszym niż
9 dni przed planowanym wyjazdem bez ponoszenia konsekwencji finansowych.
7. W przypadku anulowania usługi Organizator zobowiązany jest zapłacić Przewoźnikowi karę umowną:

– do 9 dni roboczych przed rozpoczęciem imprezy – 20% wartości usługi;
– do 3 dni roboczych przed rozpoczęciem imprezy – 40% wartości usługi;
– do 1 dnia roboczego przed rozpoczęciem imprezy – 60% wartości usługi;
– w dniu rozpoczęcia imprezy – 100% wartości usługi liczonej wg planowanego przebiegu.

ROZDZIAŁ VII PRZEWÓZ BAGAŻY I ZWIERZĄT

1. W ramach ceny biletu pasażer ma prawo do przewozu 2 sztuki typowego bagażu
o wadze do 25 kg.
2. Ponadto podróżnemu przysługuje prawo do bezpłatnego przewozu 1 sztuki typowego bagażu podręcznego o wadze do 5 kg. Bagaż ten pasażer ma prawo zabrać ze sobą do wnętrza samochodu.
3. Każdy dodatkowy bagaż jest zabierany w miarę wolnych miejsc w bagażniku za dodatkową opłatą indywidualnie ustalaną przez kierowcę.
4. Każda sztuka bagażu Pasażera powinna być przewożona w luku bagażowym.
5. Bagaż powinien być opisany imieniem i nazwiskiem Pasażera, miejscem wsiadania i wysiadania.
6. Obowiązek oznaczenia bagażu w sposób określony w pkt. 5 spoczywa na Pasażerze.
7. Bagaż powinien być odebrany przez Pasażera z chwila przyjazdu do miejsca docelowego, w którym kończy podróż.
8. Bagaż podręczny powinien mieć wymiar pozwalający na swobodne umieszczenie go pod siedzeniem lub na półce znajdującej się bezpośrednio nad fotelem. Bagaż podręczny nie może utrudniać swobody pozostałych współpasażerów.
9. Zabrania się przewozu rzeczy, których przewóz jest niedozwolony na podstawie odrębnych przepisów. Przewoźnik odmówi zabrania bagażu niebezpiecznego oraz o nieprzyjemnym zapachu.
10. Pasażer może zadeklarować wartość bagażu, która nie powinna przewyższać jego rzeczywistej wartości. Przewoźnik może sprawdzić zgodność deklarowanej wartości z rzeczywistą. Jeżeli Pasażer nie zdeklaruje wartości bagażu, uznaje się, że wartość ta nie przekracza równowartości ustalonej ceny przewozu.
11. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty osobiste i bagaże podręczne znajdujące się poza lukami bagażowymi i będącymi pod bezpośrednią opieką Pasażera, chyba że powstała szkoda wynika z rażącego naruszenia oraz oczywistego zaniedbania Przewoźnika.
12. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialność za szkody polegające na utracie lub uszkodzeniu przewożonej gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, sprzętu elektronicznego oraz rzeczy o wartości naukowej, artystycznej lub kolekcjonerskiej, chyba że rzeczy te przejął na przechowanie albo szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Przewoźnika. W przypadku przewozu rzeczy o większej wartości, a w szczególności sprzętu elektronicznego, Pasażer ubezpiecza je we własnym zakresie i zgłasza ten fakt obsłudze pojazdu w chwili przekazania bagażu do luku bagażowego.
13. W czasie przewozu wózka spacerowego wraz z dzieckiem, dziecko musi być z niego wyjęte, a jeśli pozostaje w wózku – musi być zabezpieczone
odpowiednimi szelkami bezpieczeństwa.
14. Nadzór nad przewożonym bagażem podręcznym sprawuje Pasażer, do którego bagaż należy.
15. W pojazdach nie wolno przewozić:

a) przedmiotów, które mogą wyrządzić szkodę innym pasażerom, przez zanieczyszczenie lub uszkodzenie ciała, odzieży, albo które mogą uszkodzić lub zanieczyścić pojazd (np. ostrych narzędzi – jak piły, itp.; otwartych pojemników ze smarami, farbami itp.),
b) przedmiotów cuchnących, łatwopalnych, o właściwościach wybuchowych, żrących, radioaktywnych, trujących oraz materiałów niebezpiecznych,
c) broni palnej (zakaz nie dotyczy osób, które są uprawnione do jej noszenia ze względu na pełnione funkcje publiczne).

16. Zabrania się przewozu zwierząt na pokładzie autokaru lub autobusu.
17. Za bagaż, który Podróżny przewozi ze sobą, przewoźnik ponosi odpowiedzialność tylko wtedy, gdy szkoda wynika z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Przewoźnika.
18. Powstanie szkody i jej wysokość Pasażer powinien udowodnić.
19. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe nie z jego winy.
20. Pasażer ponosi przed służbami celnymi całkowitą odpowiedzialność za przewożony przez niego bagaż podręczny ulokowany w bezpośredniej bliskości
zajmowanego miejsca w autobusie tzn. przed, pod, obok lub za (w przypadku ostatniego rzędu) zajmowanym siedzeniem, a także na półce bagażowej nad siedzeniem oraz w swoich rzeczach osobistych.
21. Na żądanie innych Pasażerów, obsługi pojazdu, Pasażer obowiązany jest:

a) umieścić przewożony bagaż tak, aby nie utrudniał innym osobom korzystania
z pojazdu,
b) opuścić pojazd wraz z przewożonym bagażem, jeżeli obejmuje on przedmioty określone w pkt. 12 rozdziału VII.

ROZDZIAŁ VIII RZECZY ZAGUBIONE LUB PORZUCONE

1. Rzeczy zagubione lub porzucone znalezione przez obsługę pojazdu są zabierane z samochodów i przekazywane do biura Przewoźnika i przechowywane w odpowiedni sposób.
2. Osoba, która znalazła rzeczy zagubione lub porzucone w pojeździe powinna przekazać je obsłudze pojazdu.
3. Znalazcy przysługuje prawo sprawdzenia, czy wydana przez niego rzecz, została przez obsługę pojazdu przekazana do miejsca przechowania rzeczy znalezionych w siedzibie Przewoźnika.

ROZDZIAŁ IX REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje wynikające z realizacji umowy przewozu należy kierować na adres Przewoźnika, w okresie 14 dni od zaistnienia okoliczności będących przedmiotem reklamacji. Osobą uprawnioną do składania reklamacji jest Pasażer lub jego prawny opiekun.
2. Reklamacje złożone przez osoby trzecie nie będą rozpatrywane.
3. Przy zgłoszeniu reklamacji należy opisać zaistniałe okoliczności, zastrzeżenia, doznane szkody oraz podać roszczenia. Do reklamacji należy dołączyć pisemną adnotację sporządzoną przez kierowcę, Przewoźnik rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia na adres Przewoźnika.
4. Termin 14 – dniowego zgłaszania reklamacji, o którym mowa w pkt. 1 nie dotyczy reklamacji w przedmiocie utraty lub uszkodzenia bagażu, które to zdarzenie należy zgłosić obsłudze pojazdu w momencie odbioru bagażu.
5. Warunki składania i szczegółowy tryb rozpatrywania reklamacji regulują przepisy wykonawcze do Ustawy Prawo przewozowe.

ROZDZIAŁ X POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 15.11.1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 1995 r., Nr 119, poz. 375 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16 ,poz. 93, z późniejszymi zmianami).
2. Postanowienia niniejszego Regulaminu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.